Academic staff

Elnura Usupova CV
Kunduz Akimkanova CV
Kunduz Zhuzupekova CV
Veronika Logosh CV
Gulzada Tenisbek kyzy CV (part-time) 
Alimzhan Zakirov CV